Календар

 

Контакти

 

 

1. Формите на обучение, които се организират в ОУ „Христо Ботев“, се приемат от Педагогическия съвет на училището за всяка учебна година.

2. Процесът на обучение, възпитание и социализация в ОУ „Христо Ботев“ може да се организира в следните форми на обучение:

  1. ДНЕВНА - присъствена форма, която се провежда в рамките на установените с режима на училището учебни дни /чл.106 от ЗПУО/;

· Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. ·

  • ЗУЧ  /задължителна учебни часове за I – VII клас/ ;
  • ИУЧ / избираеми учебни часове за I – VII клас/;

Формите на обучение са  приети от Педагогическия съвет на проведено заседание Протокол №8/ 03.09.2021г./съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование/и са заложени в Част втора, глава шеста на Правилника за устройството и дейността на  училището