Календар

 

Контакти

 

 

Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! 

Детето Ви ще бъде в първи клас! 

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда. 

Ние знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш. 

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриете в нашето училище – ОУ „Христо Ботев“. https://ou-ravnopole.idwebbg.com/ 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:  

 

Вид дейност 

Срок 

1. 

Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас 

до 31.03.2022 година 

2. 

Подаване на молби (заявления) 

 

От 11.04. до 29.04.2022г.  

 

4. 

Ден на отворените врати 

 

От 11.04. до 29.04.2022г. 

 

5. 

Записване на приетите първокласници 

 

01.06. До 10.06.2022 година 

9. 

Родителска среща. 

07.06. 2022 г 

Заявление за записване може да подадете по електронен път на 

email ou_ravno_pole@abv.bg или на място в училище 

Заявлението може да изтеглите ТУК: 

https://ou-ravnopole.idwebbg.com/clients/232/files/files/zaiavlenie%201%20klas(1)%20(1).doc

 Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование. 

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

ІІ. Необходими документи за записване: 

 1. Приложение № 1 – Прием ПЪРВИ КЛАС
 1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал; 
 1. Акт за раждане – копие. 

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство. 

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Oбучение в електронна среда (ОРЕС)
 

 

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

 1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
 2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

  2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

  2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

  2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В училището  се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа  shkolo.bg. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


Оценяването се извършва , както следва:

 1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва в електронна среда.
 2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание на родителите оценяването (писмено и устно) се извършва в електронна среда. При желание на родителите или ученика оценяването може да се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки. 

Необходими документи

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 Г. ВЪЗРАСТ) - ЛИНК

ЗАЯВЛЕНИЕ за ПРЕМИНАВАНЕ в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възраст, по т. 1 и 2 - ЛИНК
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)- ЛИНК

ЗАЯВЛЕНИЕ за ПРЕМИНАВАНЕ в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици от 14 до 18 г. възраст, по т. 1 и 2 - ЛИНК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА-ЛИНК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, по т. 1 и 2-ЛИНК

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: ou_ravno_pole@abv.bg


Важно
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

ГРАФИК

НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ /V - VI кл./

ГРАФИК

НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ / І - ІІI кл. /

 

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл, обучение за ученици от I - VII клас от Основно училище „Христо Ботев“ ще се осъществи в електронна среда от разстояние, чрез използване на средства на ИКТ в shkolo.bg

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЗАПОВЕД

Уважаеми ученици, служители, родители

Моля да се запознаем с презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерките за предпазване от ковид 19 . /clients/232/files/files/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ


Съдържание на новината: 

        Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана по-рано на сайта, от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на Софийска област и страната се прекратяват.

 Уважаеми ученици, 

С оглед опазване на Вашето здраве Ви препоръчваме да ограничите максимално присъствието си на обществени места, в които има струпване на хора. Добре е  да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа  близко общуване, ръкостискане, прегръдка, целувки. Приканваме Ви да подържате висока лична хигиена и  използвате активно лични предпазни средствата за дезинфекция. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване от вируса.

Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят дистанционно в електронна среда по различни канали: чрез обучителна  платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

Уважаеми родители, 

като отговорни родители първостепенна Ваша грижа и отговорност е да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. 

Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им в електронна среда, по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни  занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати. 

Уважаеми колеги, директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в  образователните институции,

като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и професионалната Ви отговорност към бъдещето на нацията, ще Ви мотивира да направите възможното, за да:

 - стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци;

 - като използвате технологичните възможности да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни образователни ресурси,  тестове, работни листове и други материали за самоподготовка и упражнения.

 - да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

- да  осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище и предприемете необходимите действия по  дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.

 Вярваме, че с отговорност и общи усилия ще преодолеем този труден период.

Бъдете здрави и силни!


Публикувано от:
Иванова, Росица
началник на РУО

I-во място на Общинската викторина

„Моят град, моят Елин Пелин“

Поздравления за достойното представяне !

 • Веселин Георгиев
 • Катерина Найденова
 • Яна Стойчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклон, Апостоле!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА 

 

 

 

Музейко  в  училище

 На 27.01.2020г.  се проведе изнесен урок  за ученици от 1 до 5 клас. Основният фокус на „Музейко в училище” е учене чрез преживяване, като учените от образователния екип на Музейко провеждат научни работилници в класната стая. Съдържанието обхваща научни теми с практични дейности и експерименти, залегнали в задължителната учебна програма по природни науки в начален курс.

 


 

 

 


Скъпи приятели, нека заедно помогнем на Стаси! 

 

Поставени кутии за дарения има в:

гр. ЕЛИН ПЕЛИН

♥️ Бебешки магазин "Слънчо"

♥️ Магазин за обувки (в жилищният блок срещу банка ДСК)

♥ ️ Бензиностанцията при ДАПА

 

с. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

♥ ️ Зоомагазин (в центъра до магазин CBA)

 

с. ГОРНА МАЛИНА

♥ ️ Кафето (при Величка)

 

с. ДОЛНА МАЛИНА

♥ ️ Кино център UFO 

 


1- ви НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В навечерието на Деня на народните будители ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Равно поле сътвориха истински празник на българщината под надслов: „Да се ​​знаеш, да се помниш!” Разделени на отбори, деца премериха сили в състезание с щастливи игри, подреждаха пъзели, отговаряха на въпроси, свързваха се с българските книжовници и революционери, изработваха таблици. Участниците трябва да използват много знания и умения, сърдечност и работа в екипа. Надпреварата беше спорвана, динамична и много емоционална.