Календар

 

Контакти

 

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

УЧАСТИЕ  В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО:

І. ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

  Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

https://docs-edu.mon.bg/react-data/application

ІІ. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

- Дейности по интереси- Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите

https://class.mon.bg/

ІІІ.Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

IV.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

 

V.Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти": -Кампания Септември 2019 - Септември 2020 -Кампания Октомври 2020 - Октомври 2021

 

VI.Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа в Република България. Схема "Училищен плод" Схема "Училищно мляко"

 

VII.Национална програма „ИКТ - Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”

 

VIII.Национална програма „ИКТ - Средства за Интернет свързаност”

 

IX. Национална програма Бизнесът преподава - Модул 1 „Бизнесът в училище“ (Семинари в училищата)

 

X.Национална програма "Иновации в действие"- договор с иновативно ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Хасково